Los mejores

Resultados del Test de Español

1. SHIHO MOCHIDA-97%
2. Yoshihisa Takeguchi-95%
3. MASAKAZU MAEZAWA-95%
4. Yoshihiro Nonogaki-95%
5. Mina-92%